My Blog
My WordPress Blog

ปลูกใจรักการอ่านเด็กปฐมวัย February 20, 2018

ในปัจจุบันจะเห็นว่าพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากการเข้ามารุกคืบของสื่อดิจิทัล พ่อแม่หลายท่านเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่ใช่เรื่องดีมากนัก และน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อเด็กๆ ทั้งในด้านของสติปัญญา พัฒนาการต่างๆ ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดต่อเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 0-6 ขวบ พ่อแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจและส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เด็กๆ ในช่วงวัยดังกล่าวเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเตรียมพร้อมสู่การเข้าสู่ระบบการศึกษา

งานมหกรรมการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย ที่จัดขึ้นที่แอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน ในช่วงวันที่ 10-11 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 28 แห่ง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนานมากมาย ได้แก่ โซนเวทีมหัศจรรย์การอ่าน พบคนดลใจร่วมสร้างมหัศจรรย์แห่งการอ่าน มหัศจรรย์ลิเกนิทานและการอ่านบนฐานภูมิปัญญา บ้านอ่านยกกำลังสุขและโซนนวัตกรรมชุมชนอ่านยกกำลังสุข โดยเครือข่ายศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น จาก 15 พื้นที่ต้นแบบนำร่อง โซนมหัศจรรย์การอ่าน โซนตลาดนัดนักอ่านจาก 20 สำนักพิมพ์ โซนสานพลังองค์กรร่วมจัดมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการและกิจกรรมหนังสือดีเพื่อพัฒนาการ EF การขับเคลื่อนจังหวัดแห่งการอ่าน กิจกรรมบ้านนักเขียนหนังสือเด็ก กิจกรรมอ่านสร้างเสริมสุขภาพ ระดมจิตอาสาอ่านหนังสือเสียงให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตา ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เตรียมกิจกรรมมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักการอ่านทั้งสิ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Categories: Health News